Mario Games

Teenage Mutant Ninja Turtles بازی ها


بازی آنلاین رایگان Teenage Mutant Ninja Turtles بازی ها

Teenage Mutant Ninja Turtles بازی ها

لاک پشت های نینجا جهش یافته (اغلب به tmnt یا لاک پشت های نینجا کوتاه می شوند) چهار لاکپشت انترپو مورفیک حقیقی نوجوان هستند که به نام هنرمندان ایتالیایی از رنسانس نامگذاری شده اند. آنها در هنر نینجوتسو توسط حسین روده انترپو مورفیک خود آموزش دیده بودند. از خانه هایشان در فاضلاب شهر نیویورک، آنها در تلاش برای پنهان شدن از جامعه، به جنایتکاران خرده، سرپرستی بد، موجودات جهش یافته و مهاجمان بیگانه مینگرند. Wikipedia

Privacy Policy - SiteMap - Blog - How To - Top 10 - Mobile Version - SNES - Mario Bros - Hot Games
Teenage Mutant Ninja Turtles بازی ها © mariogames.be
This site is not operated by the maker of Mario Brothers.

Facebook Twitter
1