Mario Games

Avengers بازی ها


بازی آنلاین رایگان Avengers بازی ها

Avengers بازی ها

انتقامجویان یک تیم خیالی از ابرقهرمانانی هستند که در کتابهای کمیک آمریکایی منتشر شده توسط کمدی مارول منتشر شده اند. انتقامجویان در ابتدا شامل هانک پیم، هولک، مرد آهن، توره و زنبور بود. کاپیتان اصلی آمریکا کشف شد، در یخ به دام افتاده و بعد از اینکه او را زنده کرد، به گروه پیوست. یک لیست چرخشی تبدیل به یک نشانه شد، اگر چه یک موضوع باقی ماند سازگار: انتقامجویان با "دشمنان هیچ ابرقهرمان تنها می تواند مقاومت کنند". تیمی که به خاطر مبارزه نازی ها از "مهاجران مونتاژ" شناخته شده است، انسان ها، جهش ها، روبات ها، بیگانگان، موجودات فراطبیعی و حتی خائنانی سابق را برجسته کرده است.

Privacy Policy - SiteMap - Blog - How To - Top 10 - Mobile Version - SNES - Mario Bros - Hot Games
Avengers بازی ها © mariogames.be
This site is not operated by the maker of Mario Brothers.

Facebook Twitter
1