Mario Games
تام و جری بازی
بازی رایگان آنلاین تام و جری بازی

Tom And Jerry Trap Sandwich

Tom And Jerry Trap Sandwich Description

کمک تام و جری به بانوان خود را با ساخت یک ساندویچ BLT برای سنبله قبل از زمان اجرا می شود. مشکل این است، می مواد به اندازه کافی به دو تا تام و جری را به مبارزه در برابر یکدیگر به جمع آوری مواد تشکیل دهنده وجود ندارد. استفاده از انواع تله ها و سلاح های حریف خود را به تاخیر می اندازد. را انتخاب کنید از سه مرحله برای پیدا کردن مواد تشکیل دهنده و مبارزه با حریف خود را! ممکن است بهترین گربه و یا موش برنده شدن! WASD به حرکت، F به حمله، گرم به سوئیچ آیتم، interat HTO .

How To Play Flash Games


Sponsored Links

Share your Tom And Jerry Trap Sandwich tips and tricks!

Privacy Policy - SiteMap - Blog - How To - Top 10 - Mobile Version - SNES - Mario Bros - Hot Games
تام و جری بازی © mariogames.be
This site is not operated by the maker of Mario Brothers.

Facebook Twitter
1